Regulamin Klubu

Regulamin 

Klubu „Sparta Leżajsk”

 

1. W zajęciach organizowanych przez  Klub „Sparta Leżajsk” mogą brać udział tylko zawodnicy posiadający zgodę rodziców (karta zgłoszeniowa) oraz aktualne badania lekarskie.

2. Obowiązkiem zawodnika, jest godne reprezentowanie Klub „Sparta Leżajsk” na zajęciach, turniejach jak i wżyciu codziennym.

3. Na zajęcia należy przybyć 15 minut przed rozpoczęciem. W trakcie treningu, bezpośrednio przed nim jak i po jego zakończeniu wszyscy zawodnicy mają obowiązek pomagać trenerowi zbierać, przenosić sprzęt sportowy.

4. Zawodnicy powinni dążyć do podnoszenia umiejętności sportowych.

5. Każdy zawodnik zobowiązany jest do dbania o sprzęt sportowy.

6. Podczas treningów zawodników obowiązuje kulturalne zachowanie oraz gra fair play.

7. Klub „Sparta Leżajsk” zobowiązuje się do przeprowadzenia co najmniej dwóch zajęć tygodniowo w sezonie letnim oraz zimowym ( z wyjątkiem grupy naborowej).

8. Każdy nowy zawodnik przyjęty w szeregi Klubu „Sparta Leżajsk”, po złożeniu właściwej deklaracji, zobowiązany jest do zakupu na własny koszt stroju treningowego (koszulka, spodenki) zgodnie z obowiązujący w Klubie wzorem i aktualnym cennikiem (karta zgłoszeniowa).

9. Zawodnik lub jego rodzice zobowiązani są do usprawiedliwiania nieobecności na treningach. Powtarzające się nieusprawiedliwione nieobecności mogą być podstawą do zawieszenia w prawach zawodnika.

10. Opłata członkowska wynosi 100 zł miesięcznie w przypadku jednego dziecka, 60 zł miesięcznie za drugie dziecko oraz 0 zł za trzecie i kolejne dziecko  i należy ją wpłacać do 10 dnia każdego miesiąca.

11. Podczas zajęć rodzice/opiekunowie proszeni są o kulturalne zachowanie, nie wchodzenie na płytę boiska. Wszelkie niejasności proszę zgłaszać osobiście trenerowi po zajęciach, zawodach.

12. Podczas zajęć zabrania się rodzicom/opiekunom kontaktowania się z dzieckiem. Koncentracja dziecka w tym wieku jest bardzo słaba i powinna się skupić na trenerze i czynnościach treningowych. Ponadto obowiązuje zakaz udzielania wskazówek dziecku podczas rozgrywania meczów. To trener decyduje co dziecko ma robić  w danym momencie i jako jedyny przekazuje mu swoje spostrzeżenia i rady.

13. W przypadku uzyskiwania przez danego zawodnika słabych wyników w nauce,  trener może podjąć decyzję o czasowym zawieszeniu zawodników w prawach zawodnika, aż do momentu poprawienia ocen w szkole.

14. Złamanie regulaminu może być podstawą do wydalenia z Klubu.

15. W przypadku nie przestrzegania regulaminu będą wyciągane konsekwencje:

upomnienie zawodnika,
rozmowa wychowawcza przeprowadzona przez  trenera i Członka Zarządu

– pisemne powiadomienie rodziców/ prawnych opiekunów o niewłaściwym zachowaniu zawodnika

– zawieszenie w prawach zawodnika do odwołania

– wykluczenie z Klubu „Sparta Leżajsk”
16. Rodzice zobowiązani są do zapoznawania się z komunikatami zawartymi na stronie internetowej Klubu oraz do aktywnego uczestnictwa na forum Klubu.

17. Klub „Sparta Leżajsk” zastrzega sobie zmiany w regulaminie z uprzedzeniem opiekunów zawodników.