Statut

Statut
STOWARZYSZENIA  "SPARTA LEŻAJSK"

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1

1.      SPARTA LEŻAJSK jest klubem sportowym  działającym w formie stowarzyszenia, zwana dalej Stowarzyszeniem, które działa na podstawie przepisów ustawy o sporcie i  ustawy prawo o stowarzyszeniach oraz niniejszego statutu i  z tego tytułu posiada osobowość prawną.

2.      Stowarzyszenie może używać nazwy skróconej SPARTA LEŻAJSK.

§ 2

Stowarzyszenie zostaje powołane na czas nieokreślony

§ 3

Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Leżajsk.

§ 4

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania swoich celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność również poza granicami kraju.

§ 5

Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 6

Stowarzyszenie współpracuje z krajowymi i zagranicznymi organizacjami i instytucjami, o tym samym lub podobnym profilu działania oraz może pozostawać członkiem tych organizacji na zasadach pełnej autonomii.

§ 7

1.     Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków.
2.     Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.
3.     Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej.

Rozdział II
Cele i formy działania

§ 8

Celem Stowarzyszenia jest:

1)       wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej,
2)       ochrona i promocja zdrowia promowana w formie aktywnego trybu życia,
3)       przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym poprzez uprawianie rekreacji fizycznej i sportu,
4)       promocja i organizacja wolontariatu,
5)       kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez czynne uprawianie sportu,
6)       prowadzenie działalności podnoszącej sprawność fizyczną, w szczególności wśród dzieci i młodzieży,
7)       zarządzanie posiadanymi obiektami i urządzeniami sportowymi,
8)       prowadzenie systematycznej pracy edukacyjnej i wychowawczej,
9)       podejmowanie innych przedsięwzięć w celu realizacji działalności statutowej.

§ 9

Cele określone w § 8 będą realizowane w szczególności na rzecz dzieci i młodzieży oraz społeczności lokalnych i środowisk, do których odnoszą się cele Stowarzyszenia.

§ 10

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

1)       zorganizowanie i prowadzenie szkółki piłkarskiej oraz zapewnienie szkolenia dzieci w sztuce piłkarskiej przez wykwalifikowaną kadrę instruktorską,
2)       organizowanie i  udział w  imprezach oraz zawodach sportowych, krajowych  i międzynarodowych,
3)       organizowanie wspólnych spotkań, szkoleń oraz turniejów piłkarskich  z dziećmi z Polski oraz zagranicy,
4)       wydawanie materiałów informacyjno-promocyjnych oraz edukacyjno- szkoleniowych,
5)       organizowanie w różnych formach wypoczynku dla dzieci i młodzieży,
6)       organizowanie wycieczek, warsztatów, koloni, obozów, zlotów i innych form wypoczynku i rekreacji,
7)       organizowanie wolontariatu.

Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 11

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

1)    członków zwyczajnych,
2)    członków wspierających,
3)    członków honorowych

§ 12

Członkami Stowarzyszenia mogą być obywatele Polski oraz  cudzoziemcy, którzy:

1)    posiadają pełną zdolność do czynności prawnych,
2)    korzystają z pełni praw publicznych,
3)    utożsamiają się z celami statutowymi stowarzyszenia,
4)    deklarują chęć realizacji celów statutowych stowarzyszenia

§ 13

1.     Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych, będąca obywatelem polskim lub cudzoziemcem. Osoby małoletnie w wieku do 16 lat mogą należeć do stowarzyszenia za zgodą ich przedstawicieli ustawowych.
2.     Przyjęcia nowych członków dokonuje Zarząd uchwałą podjętą do jednego miesiąca od daty złożenia deklaracji.
3.     W razie odmowy przyjęcia w poczet członków, zainteresowany ma prawo w terminie jednego miesiąca od daty jej doręczenia złożyć na ręce Zarządu odwołanie do Walnego Zebrania. Walne Zebranie rozpatruje odwołanie  w czasie najbliższych obrad. Stanowisko Walnego Zebrania jest ostateczne.

§ 14

1.     Członek zwyczajny ma prawo:

1)    wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia,
2)    uczestniczyć z głosem stanowiącym w Walnym Zebraniu,
3)    zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności Stowarzyszenia,
4)    korzystać z pomocy i zaplecza Stowarzyszenia w podejmowanych     działaniach zgodnych z jego celami statutowymi,
5)    brać udział w pracach, zebraniach i innych przedsięwzięciach Stowarzyszenia z prawem głosu.

2.     Członek zwyczajny obowiązany jest do:

1)    przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
2)    regularnego opłacania składek członkowskich,
3)    czynnego uczestniczenia w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia,
4)    dbania o dobre imię i mienie Stowarzyszenia.

3.     Małoletni członkowie Stowarzyszenia poniżej 16 lat nie mają prawa udziału w głosowaniu na walnych zebranych członków oraz korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego.

§ 15

1.          Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, zainteresowana merytoryczną działalnością Stowarzyszenia i akceptująca jego cele, która zadeklaruje pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną     i zostanie przyjęta przez Zarząd na podstawie pisemnego porozumienia.
2.          Członek wspierający ma prawo brać udział z głosem doradczym w pracach Stowarzyszenia, zgłaszać do władz Stowarzyszenia wnioski i postulaty dotyczące podejmowanych przez Stowarzyszenie zadań.
3.          Członek wspierający obowiązany jest do przestrzegania ustaleń zawartych w podpisanym porozumieniu.

§ 16

1.        Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.
2.        Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie na wniosek Zarządu Stowarzyszenia.
3.        Członek honorowy nie posiada biernego oraz czynnego prawa wyborczego, zwolniony jest z obowiązku opłacania składek członkowskich, może jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiada takie prawa i obowiązki jak członek zwyczajny.

§ 17

1.     Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

1)    dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na  piśmie Zarządowi, po uprzednim uregulowaniu wszelkich zobowiązań  odnośnie Stowarzyszenia,
2)    śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,
3)    uchwały Zarządu o skreśleniu z powodu nie płacenia składek członkowskich przez okres 2 miesięcy,
4)    wykluczenia uchwałą Zarządu z powodu nieprzestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia lub działania na szkodę Stowarzyszenia.
2.     Osoba wykluczona lub skreślona ma prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania w terminie 14 dni od daty doręczenia uchwały na piśmie. Walne Zebranie rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad. Decyzja Walnego Zebrania jest ostateczna.

Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia

§ 18

Władzami Stowarzyszenia są:

1)         Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, zwane dalej „Walnym Zebraniem”,
2)         Zarząd Stowarzyszenia, zwany dalej „Zarządem”,
3)         Komisja Rewizyjna.

§ 19

1.           Uchwały władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej połowy ogólnej liczby członków, o ile statut nie stanowi inaczej.
2.           W przypadku braku quorum Zarząd zwołuje Walne Zebranie w drugim terminie, tego samego dnia 15 minut później po terminie pierwszym. W takim wypadku uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów, bez względu na ilość obecnych członków.
3.           Zasada opisana w ust. 1 i 2 odnosi się do wszelkich uchwał Walnego Zebrania.

§ 20

1.     W przypadku zmniejszenia się liczby pochodzących z wyboru członków władz w trakcie trwania kadencji, władzom tym przysługuje prawo kooptacji spośród członków Stowarzyszenia, pod warunkiem, że liczba dokooptowanych członków władz nie przekroczy 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru. W przeciwnym razie, Zarząd zwołuje Walne Zebranie w celu odbycia wyborów uzupełniających.
2.     Rezygnacja na piśmie członka władz z pełnionej przez niego funkcji oznacza wygaśnięcie jego mandatu w tym organie.

Walne Zebranie Członków

§ 21

1.     Walne Zebranie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
2.     Walne Zebranie może być:

1)    zwyczajne,
2)    nadzwyczajne.

3.     Zwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd raz w roku jako sprawozdawcze i co trzy lata jako sprawozdawczo-wyborcze, zawiadamiając członków w każdy skuteczny sposób o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad, co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania.

4.     Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd (w przypadku braku Zarządu, Komisja Rewizyjna i dotyczy to wszystkich przypadków, kiedy zachodzi taka konieczność):

1)    z własnej inicjatywy,
2)    na żądanie Komisji Rewizyjnej,
3)    na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

5.     Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno być zwoływane w terminie 30 dni od daty zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.
6.     Walnym Zebraniem kieruje Przewodniczący Walnego Zebrania.
7.     W przypadku równego rozłożenia głosów w trakcie głosowania, decyduje głos przewodniczącego Walnego Zebrania.

§ 22

Do kompetencji Walnego Zebrania należy:

1)    ustalanie kierunków i programu działania Stowarzyszenia,
2)    uchwalenie statutu i jego zmian,
3)    wybór i odwoływanie członków władz Stowarzyszenia,
4)    udzielenie absolutorium Zarządowi,
5)    ustalanie wysokości składek członkowskich,
6)    podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
7)    rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
8)    nadawanie i pozbawianie tytułu członka honorowego Stowarzyszenia,
9)    ocenianie działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
10)    podejmowanie uchwał w sprawie wszystkich spraw dotyczących Stowarzyszenia,

Zarząd Stowarzyszenia

§ 23

1.     Zarząd składa się z  5 członków wybieranych przez Walne Zebranie, którzy spośród siebie wybierają Prezesa, Wiceprezesa, Skarbnika i dwóch Członków Zarządu.
2.     Pierwszy skład Zarządu powoływany jest na Zebraniu Założycielskim Stowarzyszenia.
3.     Kadencja Zarządu trwa 3 lata.
4.     Uchwały Zarządu podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności, co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków. W sytuacji równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa.
5.     Posiedzenia Zarządu odbywają się w razie potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz na pół roku.
6.     Posiedzenia Zarządu są protokołowane.
7.     Członkowie Zarządu nie mają możliwości otrzymywania wynagrodzenia za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją.

§ 24

1.     Do kompetencji Zarządu należy:

1)      realizacja uchwał Walnego Zebrania i kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z celami statutowymi,
2)      uchwalanie projektów planów działalności Stowarzyszenia i preliminarzy budżetowych,
3)      sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
4)      ustalania zasad wynagrodzeń pracowników Stowarzyszenia,
5)      podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego i ruchomego, bycia organizacją pożytku publicznego oraz określania rodzajów nieodpłatnej i odpłatnej działalności pożytku publicznego,
6)      podejmowanie decyzji w sprawie zaciągania zobowiązań majątkowych, zwoływanie Walnego Zebrania,
7)      podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania i wykluczania członków zwyczajnych i wspierających,
8)      rozpatrywanie sporów pomiędzy członkami, powstałych na tle działalności Stowarzyszenia,
9)      składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu,
10)  w szczególnych przypadkach zwalnianie członków z obowiązku płacenia składek członkowskich;
11) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
12) powoływanie i rozwiązywanie komisji i zespołów problemowych,
13) uchwalanie regulaminu Biura Stowarzyszenia.

§ 25

1.     Do realizacji swych zadań Zarząd może powołać Biuro Stowarzyszenia i jego Kierownika (Dyrektora).
2.     Kierownik (Dyrektor) kieruje pracami Biura na podstawie regulaminu, który podlega zatwierdzeniu przez Zarząd.

Komisja Rewizyjna

§ 26

1.     Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia powołanym do sprawowania kontroli nad jego działalnością.
2.     Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, którzy wybierają spośród siebie Przewodniczącego i członków Komisji.
3.     Pierwszy skład komisji Rewizyjnej jest powoływany na Zebraniu Założycielskim Stowarzyszenia.
4.     Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa 3 lata.
5.     Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej połowy członków Komisji.

§ 27

1.     Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

1)           kontrolowanie co najmniej raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia,
2)           występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli i żądanie wyjaśnień,
3)           prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania w razie stwierdzenia nie wywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, a także prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu,
4)           zwołanie Walnego Zebrania, w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie ustalonym statutem,
5)           składanie na Walnym Zebraniu wniosków o udzielenie (lub odmowę udzielenia) absolutorium dla Zarządu,
6)           składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu.

§ 28

1.     Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach    Stowarzyszenia, ani być pracownikami Stowarzyszenia.
2.     Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu    z głosem doradczym.
3.     Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków i władz Stowarzyszenia    złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych    spraw.
4.     Komisja Rewizyjna jest niezależna od Zarządu, a członkowie Komisji Rewizyjnej:

1)    nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,
2)    nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej,
3)   nie mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w Komisji Rewizyjnej zwrotu uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenia w wysokości wyższej niż określone w art. 8 pkt 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi  (j.t. Dz. U. z 2013r., poz. 217)

Rozdział V

Majątek Stowarzyszenia i gospodarka finansowa

§ 29

1.           Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:

1)    składki członkowskie,
2)    darowizny, zapisy i spadki, środki pochodzące z ofiarności prywatnej, zbiórki publiczne,
3)    wpływy z działalności statutowej Stowarzyszenia, dochody z własnej działalności, dochody z majątku Stowarzyszenia, dochody z kapitału (odsetki, lokaty, akcje),
4)    dochody z nieruchomości i ruchomości będących własnością lub w użytkowaniu Stowarzyszenia,
5)    dotacje, subwencje, kontrakty, środki z funduszy publicznych, granty, zlecenia usług.

2.           Składki członkowskie powinny być wpłacane do 10-go każdego miesiąca. Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki, wg zasad określonych przez Walne Zebranie, w ciągu miesiąca od otrzymania powiadomienia o przyjęciu na członka Stowarzyszenia.
3.           Zabrania się:

1)            udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi",
2)            przekazywania majątku stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
3)            wykorzystywania majątku stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu organizacji,
4)            zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.

4.           Prowadzenie nieodpłatnej i odpłatnej działalności pożytku publicznego, wymaga rachunkowego wyodrębnienia tych form działalności w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników, z zastrzeżeniem przepisów o rachunkowości. To postanowienie stosuje się odpowiednio w przypadku organizacyjnego wyodrębnienia działalności   pożytku publicznego.

§ 30

Dla ważności oświadczeń w zakresie praw, podejmowaniu zobowiązań majątkowych oraz ustalaniu pełnomocnictw wymagane są podpisy dowolnych dwóch Członków Zarządu

Rozdział VI
Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§ 31

1.           Uchwalenie statutu lub jego zmian oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie wymaga kwalifikowanej większości     2/3 głosów, przy obecności, co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
2.           Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie powołuje Komisję Likwidacyjną, która przeprowadzi likwidację Stowarzyszenia.     Walne Zebranie wskazuje także fundacje i stowarzyszenia, mające podobne     cele statutowe na rzecz, których przejdzie majątek Stowarzyszenia, po wypełnieniu jego zobowiązań.