RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Na podstawie art. 13 ust.1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej RODO), (Dz. Urz. UE L119 z 04.05.2016 r.) informuję, że od dnia 25 maja 2018 roku:

1. Administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest Klub Sportowy „Sparta” Leżajsk z siedzibą przy ul. Sportowej 1,37-300 Leżajsk.

2. Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie:

a) zgody na przetwarzanie danych osobowych na nieodpłatne rozpowszechnianie wizerunku Pani/Pana i dziecka, uczestniczącego w zajęciach piłkarskich w celach promocyjnych i informacyjnych Klubu, w mediach (np. poprzez profil na portalu społecznościowym, przez stronę internetową Klubu, w telewizji, w prasie) w rozumieniu ustawy Prawo autorskie i prawa pokrewne (Dz. U. Z 2018, poz. 1191), o ile zgoda taka została udzielona (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO)

b) zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w deklaracji członkowskiej, (art. 6, ust. 1 lit. a) i b) RODO) tj. imienia i nazwiska, rodzica/opiekuna, dziecka, członków Klubu, adresu zamieszkania, PESEL, e-mail, numer telefonu, daty i miejsca urodzenia, w celu wypełnienia statutowych obowiązków Klubu Sparta, uczestniczenia dziecka w zajęciach piłkarskich, w tym zgłoszenia do udziału w zawodach w strukturach PZPN, ubezpieczenia dziecka, lub zawartej umowy.

c) zgody na przetwarzanie danych szczególnych, o ile zgoda taka została udzielona (art. 9 ust. 2 lit. a) RODO) w zakresie dotyczącym zdrowia dziecka, tj. przede wszystkim posiadanych chorób lub alergii, celem zapewnienia mu stosownej opieki podczas zajęć, usprawiedliwiania jego nieobecności lub zwolnienia z zajęć.

3. Odbiorcami podanych przez Panią/Pana danych będą podwykonawcy Klubu Sparta, adekwatnie do wykonywanych przez nich zadań, w zakresie w jakim powierzono im przetwarzanie danych, tj. pracownicy biura świadczącego usługi księgowe, zewnętrzni informatycy, osoby prowadzące zajęcia, a także PZPN, inni organizatorzy zawodów/turniejów/meczy, ubezpieczyciele, administracja skarbowa, ZUS i inne organy administracji publicznej.

4. Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres sprawowania uczestnictwa dziecka w zajęciach piłkarskich chyba że inny termin będzie wynikał z przepisów prawa - to przez okres wskazany w tych przepisach.

5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści podanych danych osobowych, prawo do ich sprostowania, zaktualizowania, usunięcia oraz prawo ograniczenia do ich przetwarzania. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych osobowych.

6. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub jest niezgodne z wyrażoną zgodą.

7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych wynika ze złożonej deklaracji członkowskiej lub podpisanej umowy, a ich niepodanie będzie skutkowało niemożliwością uczestniczenia dziecka w zajęciach piłkarskich.

8.   Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

9. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.